Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. A Cookie-kal kapcsolatos irányelv értelmében a láblécben található ÁSZF a mérvadó.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

eJótállás

eJÓTÁLLÁSI JEGY

  

       

       Vállalkozás neve és címe: Citidepo Kft. 2330 Dunaharaszti, Haraszty Ferenc utca 61. 3.
       Termék megnevezése: 
       Termék típusa: 
       Vásárlás időpontja: 

 

       

      KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI

       A jótállási igény bejelentésének időpontja: …………………………………………………….............................................................................................................................…..
       Kijavításra átvétel időpontja: ………………………………………….............................................................................................................................……………………………..
       Hiba oka: ………………………………………….............................................................................................................................…………………………………………………...
       Kijavítás módja: ………….............................................................................................................................……………………………………………………………………………
       A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ……………………………..............................................................................................................................……..

 

       

        KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI

        Kicserélés történt, amelynek időpontja: ……………………………….....................................................................................................................…………………………..

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama a termék árától függően 2021.01.01-től kelt termékek esetén sávos lett.

           o    10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év
           o    100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év
           o    250 000 forint eladási ár felett 3 év

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja szintén a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:                                                                                                                     
 - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja 
   végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető 
   vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó:
-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréli. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásköteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 
Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult/megadta e-mail elérhetőségeit.
Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. (A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik!)
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy fogyasztó részére történő átadása elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. 
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. 
 

 

VEVŐSZOLGÁLAT és PANASZKEZELÉS

 

Tisztelt Vásárlónk!

Reméljük, hogy a megvásárolt termék teljes megelégedésére, kifogástalanul működik!
Amennyiben valamilyen rendellenességet tapasztal, vagy a készülék használatával, működésével kapcsolatosan bármikor kérdése, vagy problémája adódik, a Citidepo Kft. az Ön rendelkezésére áll. 
Próbálunk az adott helyzetben segítségükre lenni a személyes panaszkezelések helyett az alábbi online megoldásokkal. 
Ezért kérjük, hogy a panaszának megoldásához első körben közvetlenül minket keressen! 
Elérhetőségünk: ugyfelszolgalat.citidepo.hu@gmail.com

Amennyiben problémát észlel a terméken, avagy annak használata közben, kérjük, hogy az alábbiak szerint járjon el:
Kérjük, hogy ne csomagolja össze és ne vigye vissza a vásárlás helyére!
Alkatrészekkel és csere termékkel mi állunk rendelkezésükre a problémamegoldás kapcsán.
Melyeket a jogos panasz esetén házhoz is szállítjuk.
Így nincs szükség a termék összecsomagolására és vásárlás helyére történő visszaszállításra.
Kérjük, hogy panaszlevelébe csatolja be: 

  • Ön neve és elérhetőségei (mail + mobiltelefon), 
  • a vásárlást bizonyító számlát jól olvashatóan (vétel helye, ideje, termék neve és címkén ismertetett cikk kódja), 
  • a probléma rövid leírása és fotó a kérdéses problémáról.

Kollégáink 2 munkanapokon belül jelentkeznek és javaslattal élnek a javítás kapcsán, az esetleges csere alkatrész házhozszállításával egyetemben. Illetve szerviz, átvétel helyszínén is termékcsaládtól, mértéktől függően, a termék beazonosítása után tudják megküldeni.


Közreműködésüket előre is köszönettel:
Citidepo Kft.

PDF letöltése: A Citidepo Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság eJótállás 2021.01.01.